Publications

Google Scholar Citations

2022

 • Should We Rely on Entity Mentions for Relation Extraction? Debiasing Relation Extraction with Counterfactual Analysis
  Yiwei Wang, Muhao Chen, Wenxuan Zhou, Yujun Cai, Yuxuan Liang, Dayiheng Liu, Baosong Yang, Juncheng Liu, Bryan Hooi
  NAACL 2022
 • Bridging the Gap between Training and Inference: Multi-Candidate Optimization for Diverse Neural Machine Translation
  Huan Lin, Baosong Yang, Liang Yao, Dayiheng Liu, Haibo Zhang, jun xie, Min Zhang, Jinsong Su
  NAACL 2022 (Findings)
 • Dangling-Aware Entity Alignment with Mixed High-Order Proximities
  Juncheng Liu, Zequn Sun, Bryan Hooi, Yiwei Wang, Dayiheng Liu, Baosong Yang, Xiaokui Xiao, Muhao Chen
  NAACL 2022 (Findings)
 • UniTE: Unified Translation Evaluation
  Yu Wan, Dayiheng Liu, Baosong Yang, Haibo Zhang, Boxing Chen, Derek F. Wong, Lidia S. Chao
  ACL 2022
 • Unsupervised Preference-Aware Language Identification
  Xingzhang Ren, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Haibo Zhang, Xiaoyu Lv, Liang Yao, Jun Xie
  ACL 2022 (Findings)
 • Attention Mechanism with Energy-Friendly Operations
  Yu Wan, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Rong Xiao, Derek F. Wong, Haibo Zhang, Boxing Chen, Lidia S. Chao
  ACL 2022 (Findings)
 • GCPG: A General Framework for Controllable Paraphrase Generation
  Kexin Yang, Dayiheng Liu, Wenqiang Lei, Baosong Yang, Haibo Zhang, Xue Zhao, Wenqing Yao, Boxing Chen
  ACL 2022 (Findings)
 • Cross-Lingual Product Retrieval in E-Commerce Search
  Wenya Zhu, Xiaoyu Lv, Baosong Yang, Yinghua Zhang, Xu Yong, Linlong Xu, Yinfu Feng, Haibo Zhang, Qing Da and Anxiang Zeng
  PAKDD 2022

2021

 • Challenges of Neural Machine Translation for Short Texts
  Yu Wan, Baosong Yang*, Derek Wong*, Lidia Chao, Liang Yao, Haibo Zhang and Boxing Chen
  Computational Linguisitcs

2020

2019

2018

2017

2016

2015


Copyright © Baosong Yang. Powered by Hydejack. Last Updates: 2019-03-06